Transitieagenda Maakindustrie aangeboden aan Tweede Kamer

transitieagenda maakindustrie

Transitieagenda Maakindustrie aangeboden aan Tweede Kamer

Afgelopen week was de week van de Circulaire Economie. Een initiatief van Nederland Circulair. Niet alleen openden koplopers op dit gebied hun deuren voor ondernemers die hier meer over wilden leren. Ook werd afgelopen week de Transitieagenda voor de Maakindustrie aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit is een vervolg op het vorig jaar afgesloten Grondstoffenakkoord. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) en minister Eric Wiebes (ministerie Economische Zaken en Klimaat) mochten de stukken ontvangen.

Net als een achtbaan

Tijdens het opstellen van een transitieagenda voor de maakindustrie is er geïnventariseerd welke issues er spelen rondom circulaire economie in de maakindustrie, welke kansen er liggen, welke randvoorwaarden er moeten worden ingevuld en welke projecten een vliegwiel kunnen zijn om de circulaire economie op gang te krijgen. “Net als bij een achtbaan is het op gang krijgen van circulaire economie het moeilijkst: de kar de helling op trekken, om de eerste bedrijven succesvol te laten ondernemen in veranderende omstandigheden”, zegt Fried Kaanen, voorzitter van de transitietafel Maakindustrie en voorzitter Metaalunie. “Dat zijn dé bedrijven die een voorbeeld zijn voor anderen. Als zij erin slagen door met visie de financiering, wetgeving, standaarden, techniek en verdienmodellen in lijn te krijgen, kan daarna de gevleugelde- en spannende rit van start.”

Strategische doelen

De transitieagenda Maakindustrie beschrijft hoe de voorzieningszekerheid van kritische materialen vergroot kan worden, de milieudruk verlaagd en hoe kringlopen van producten uit de maakindustrie gesloten kunnen worden. Deze transitieagenda geeft invulling aan het Grondstoffenakkoord en beschrijft doelen en actielijnen voor een circulaire, biobased economie. Hiervoor zijn twee strategische doelen gekozen.

  • In 2050 moet de ecologische voetafdruk van Nederland verlaagd zijn naar het niveau waarop de gemaakte afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs zijn gebaseerd. Het gaat hier om ecologisch waarde behoud.

  • In 2050 is de maakindustrie nog steeds een belangrijke basis voor de Nederlandse economie. Welvaart en welzijn van Nederland blijven behouden of nemen zelfs toe. Om dit mogelijk te maken moet de Nederlandse maakindustrie in staat zijn te concurreren op de wereldmarkt. De overschakeling naar een circulaire economie leidt tot het behoud van de werkgelegenheid en ook een toename van de kwaliteit van het werk. Sociale inclusiviteit is hierbij het uitgangspunt. Dit wordt samengevat met de term economisch- en sociaal waarde behoud.

Zeven belangrijke thema’s

Om deze doelen te behalen zijn er 7 thema’s vastgelegd die de transitieagenda bepalen:

1. Circulair ontwerpen: een succesvol ontwerp richt zich zowel op het fysieke ontwerp, als op het ontwerp van proposities. Doel is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in specifieke markten waar de impact groot is door de omvang, de invloed van Nederlandse bedrijven of de aanwezigheid van kritieke grondstoffen.

2. Leveringszekerheid kritieke grondstoffen: urgentie creëren over leveringszekerheid van grondstoffen alsmede een analyse van (toekomstige) problemen rondom leveringszekerheid niet door de markt opgelost worden

3. Uniforme uitgangspunten en rekenmethoden: ontwikkelen en implementeren van milieu database en standaard bepalingsmethode. Alle stakeholders worden gelijkwaardig betrokken met een duidelijke- en onderbouwde inhoudelijke koers en mandaat.

4. Materiaalefficiency: optimaliseren van levenscyclus producten en sluiten grondstofketen bij end-of-life. Geen eenzijdige oplossing maar ook zaken als refurbishing, remanufacturing en upgrades moeten hierbij betrokken worden.

5. Recycling technologie – sluiten kringlopen: niet alleen op kwantiteit, maar ook op kwaliteit optimaliseren (schonere input). Anderzijds ook wetgevingen op elkaar laten aansluiten.

6.Faciliteren circulaire business modellen: overgang van productverkoop naar servicemodellen waarbij terugname bijvoorbeeld onderdeel is; circulaire financiering is hier belangrijk bij.

7. Circulair inkopen: overheid en bedrijfsleven maken inkoopbeleid. Kennisontwikkeling en –uitwisseling vormen het fundament hierin.

Al deze punten samen moeten zorgen voor een omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie.

Volgende zet aan de politiek

Jos Kleiboer, directeur beleid Metaalunie vindt dat de agenda Maakindustrie prima aangrijppunten biedt om de brede MKB-maakindustrie tot circulaire stappen te bewegen die commercieel aantrekkelijk zijn. “De politiek is nu aan zet om als launching customer het goede voorbeeld te geven, lineaire wet- en regelgeving om te zetten in circulaire en serieuze financiering beschikbaar te stellen. Circulair ondernemen is bovendien en efficiënt middel in het kader van klimaatbeleid”, aldus Kleiboer.

Peter Bongaerts, directeur Beleid FME, sluit zich hierbij aan. “Het is nu aan de politiek om de uitvoering mogelijk te maken. FME pleit ervoor dat Nederland jaarlijks 100 miljoen investeert in de transitie naar een circulaire economie. Dit is goed voor de werkgelegenheid en draagt op kosten efficiënte wijze bij aan het behalen van de klimaatdoelen van het Regeerakkoord.”


Wil je het hele rapport lezen? Klik dan hier.

Contact

In het hart van de Dutch Makers Valley

dutchmakersrevolution.nl
info@dutchmakersrevolution.nl
+31 (0)651518377